Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

  • 2022-08-25
  • Kancelaria Skonieczka

Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi jednostronną czynność prawną wywołującą skutek prawny w postaci rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Skutek ten następuje z mocy prawa bez względu na wolę drugiej strony umowy.

Każda ze stron stosunku pracy tj. pracownik jak i pracodawca może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas próbny oraz na czas nieokreślony.

Ustawodawca dopuścił także możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, pod warunkiem, że strony zastrzegły w umowie bądź aneksie zmieniającym warunki umowy o pracę dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że pracownik jest obowiązany na dotychczasowych warunkach pracować przez cały okres wypowiedzenia, a pracodawca zatrudniać go przez ten okres i wypłacać mu należne wynagrodzenie.

Wypowiedzenie umowy o pracę a wynagrodzenie pracownika

Pracownikowi pozostającemu w okresie wypowiedzenia przysługują takie same uprawnienia jak innym pracownikom. Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń wskazał, że jeśli wszystkim pracownikom przyznane zostały podwyżki wynagrodzeń, a pominięto tylko pracownika pozostającego w okresie wypowiedzenia z tej tylko racji, iż znajduje się w okresie wypowiedzenia, należy to traktować jako nieuzasadnioną szykanę i naruszenie prawa (wyr. SN z 13.11.1990 r., I PR 352/90, OSP 1992, Nr 3, poz. 55).

Wypowiedzenie umowy o pracę a urlop pracownika

W okresie wypowiedzenia pracownikowi można udzielić urlopu zaległego oraz urlopu bieżącego w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu. Pracodawca może jednak odmówić pracownikowi udzielenia urlopu w okresie wypowiedzenia ze względów organizacyjnych.

Ponadto za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe (bieżący i zaległe) pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie oznacza, że został pracownikowi udzielony urlop. Nie zwalnia ono pracodawcy z obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę a urlop na poszukiwanie nowej pracy

Jeśli okres wypowiedzenia trwa nie mniej niż dwa tygodnie, pracownik ma prawo żądać od pracodawcy udzielenia mu dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie pracy, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia. W przypadku wypowiedzenia dwutygodniowego lub miesięcznego pracownikowi należą się dwa dni robocze na poszukiwanie pracy. Przy wypowiedzeniu trzymiesięcznym – trzy dni robocze.

wypowiedzenie umowy o pracę a urlop i wynagrodzenie pracownika

Rozliczenie z pracodawcą z powierzonego mienia w okresie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia zarówno pracodawca jak i pracownik powinni dokonać wzajemnego rozliczenia. Po stronie pracownika istnieje obowiązek zwrotu pracodawcy powierzonego mienia m.in. laptopa, komputera służbowego, telefonu służbowego, samochodu służbowego wraz z pełną dokumentacją, stroju służbowego, zaliczek pieniężnych wcześniej pobranych czy też innych narzędzi potrzebnych do pracy.

Pracodawca może wyznaczyć pracownikowi konkretny termin, w którym powinien rozliczyć się z powierzonego mienia. Tego rodzaju termin może być określony już w wypowiedzeniu umowy o pracę.

Pracodawca nie ma prawa natomiast wstrzymać z powodu nie rozliczenia się pracownika z powierzonego mienia wydanie świadectwa pracy czy też wypłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop.

Pracodawca może jednak w przypadku nie rozliczenia się pracownika z powierzonego mu mienia zwolnić go dyscyplinarnie.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Pracodawca w okresie wypowiedzenia może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, jednocześnie płacąc mu wynagrodzenie. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób przestaje obowiązywać stosunek pracy. Wyrok SN z 4 marca 2009 r. (II PK 202/08) potwierdza, że nawet wówczas pracodawca ma prawo wezwać pracownika i polecić mu ponowne podjęcie obowiązków. Jeśli podwładny odmówi powrotu do pracy, grozi mu nawet zwolnienie dyscyplinarne.